Aktywna tablica


 

Rządowy Program Aktywna tablica

Szkolny e-koordynator i nauczycielskie zespoły samokształceniowe

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskał wsparcie finansowe w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
Dyrektor Szkoły Irena Szynkarek wnioskowała o udział w Programie i zakup dwóch monitorów interaktywnych. Wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wyniosła 9333,32 złotych, a organ prowadzący zgodnie z rozporządzeniem zapewnił wkład własny w wysokości 2 333, 34 złotych. Z tych środków zostały zakupione dwa interaktywny monitory, które doposażyły pracownie: chemiczną i geograficzną.
Nadrzędnym celem projektu jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania oraz wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym. Upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów wspomoże proces kształcenia uczniów w szkole oraz podniesienie kompetencje uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
Do szczegółowych celów programu „Aktywna tablica” należy:
• rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
• kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym pracy zespołowej;
• rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
• wspieranie innowacyjnych metod pracy;
• wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK. 
⇒ https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica–edycja-2022-1

1. E-koordynator: Agnieszka Wojtkowiak-Kochańska
Zarządzeniem Dyrektora Szkoły na e-koordynatora programu „Aktywna tablica” w Zespole Szkół Ekonomicznych wyznaczona została Pani Agnieszka Wojtkowiak-Kochańska. Do zadań e-koordynatora należy opracowanie harmonogramu oraz koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole.
2. Nauczycielskie zespoły samokształceniowe:
• zespół nauczycieli przedmiotów ogólnych – Katarzyna Dworczak
• zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych – Marcin Niedzielski
Cele i zadania powołanych nauczycielskich zespołów samokształceniowych:
1. Uczestnictwo w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu;
2. Organizacja lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK w nauczaniu i udostępnianie scenariuszy na stronie szkoły;
3. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami;
4. Prowadzenie zajęć otwartych z wykorzystaniem TIK;
5. Uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
6.Wsparcie Dyrektora oraz pozostałych nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem narzędzi TIK;
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie.


 


 

Plan i harmonogram pracy w ramach międzyszkolnej sieci współpracy

Międzyszkolna Sieć Współpracy

Lp.

Działania

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora programu

Grudzień 2022r.

Dyrektor Szkoły

2.

Przygotowanie planu pracy

Grudzień 2022r.

Koordynator ,

3.

Przeprowadzenie zaplanowanych działań

Zgodnie z planem

Koordynator, zespół nauczycieli

4.

Stworzenie zakładki na internetowej stronie szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programu

Na bieżąco

Administrator szkoły

5.

Ocena realizacji zaplanowanych zadań

Czerwiec

Koordynator

Głównym celem międzyszkolnej sieci współpracy jest wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania TIK podczas zajęć lekcyjnych.

W ramach „Aktywnej Tablicy” współpracujemy z następującymi szkołami:
1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza z Nietążkowie
Koordynator: mgr Ewa Nowacka – Wieczorek
2. Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie
Koordynator: mgr Kamil Prozorowski

Udział w spotkaniach w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu:

Termin

Udział w spotkaniu w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

E-koordynatorzy ZSE

16.03.2023r

g.17.00-19.15

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenie nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Omówienie narzędzia Genailly,

Agnieszka Wojtkowiak-Kochańska, Marcin Niedzielski

12.06.2023r.

g.17.00-19.15

Wymiana doświadczeń  na tematy pracy w programie Aktywnej Tablicy. Współczesne problemy technologiczne, sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy;

AWojtkowiak-Kochańska , M. Niedzielski

19.06.2023r.

g.16.15-17.00

Podsumowanie działań w programie Aktywna Tablica. Wykorzystanie TIK w metodach aktywizujących

A.Wojtkowiak-Kochańska  M. Niedzielski


 


 

Spotkania w ramach współpracy i lekcje otwarte

Scenariusze zajęć i przykłady dobrych praktyk

→ 1.03 2023 r. – Żołnierze Wyklęci – lekcję prowadziła Agnieszka Kochańska w klasie 3g. Zajęcia obserwował nauczyciel: Alicja Bortel

→ 27.01.2023 r . – Lekcja historii w klasie 2t przygotowana przez nauczycielkę A. Kochańską w ramach „Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu”.

→ 15.03.2023 r. – Metoda projektu; nauczyciele uczestniczący: Monika Raczkowska, Justyna Groblewicz, Marcin Niedzielski, Dominika Grycz, Katarzyna Dworczak, Agnieszka Wojtkowiak-Kochańska.

 

Nazwa szkoły

 

Data

 

Temat

lekcji otwartej

Przedmiot

Nauczyciel prowadzący

 

Linki do scenariuszy

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

2023-04-04

Zmiany w przemyśle na świecie

Geografia

Marcin Niedzielski

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

2023-06-05

Rewitalizacja i działania proekologiczne

Geografia

Marcin Niedzielski

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

2023-04-20

Człowiek nietuzinkowy – zagubiony romantyk w świecie pozytywistów. Charakterystyka Ignacego Rzeckiego.

język polski

Danuta Krzystofik

https://www.zspnietazkowo.pl/zsp.php?fstrona=projekty,aktywnatablica

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

2023-05-25

Czynniki wpływające na stan techniczny pojazdu.

Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych

Jakub Grzelak

https://www.zspnietazkowo.pl/zsp.php?fstrona=projekty,aktywnatablica

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

2023-05-30

Okrąg opisany na trójkącie.

matematyka

Jarosław Kuderski

https://www.zspnietazkowo.pl/zsp.php?fstrona=projekty,aktywnatablica

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

2023-06-07

Pole równoległoboku i rombu.

matematyka

Magdalena Dudak

https://www.zspnietazkowo.pl/zsp.php?fstrona=projekty,aktywnatablica

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

2023-06-16

Traktat wersalski

Historia

Małgorzata Marcinkowska

https://www.zspnietazkowo.pl/zsp.php?fstrona=projekty,aktywnatablica

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

2023-06-16

Funkcja liniowa

matematyka

Barbara Szumacher

https://www.zspnietazkowo.pl/zsp.php?fstrona=projekty,aktywnatablica

Zespół Szkół nr4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

2023-05-18

Zastanowimy się, czy aktualne są słowa szesnastowiecznego poety dotyczące osób sprawujących władzę, porozmawiamy na temat dekalogu polityka, lidera…

język polski

Edyta Zarembska-Marciniak

http://zs4-leszno.pl/aktywnatablica

Zespół Szkół nr4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

2023-06-14

Dzienna rutyna oraz odczytywanie godzin w języku hiszpańskim

język hiszpański

Olga Piotrowska-Peña

http://zs4-leszno.pl/aktywnatablica

Ucho-narząd zmysłu, słuchu i równowagi – Monika Raczkowska
Układ oddechowy – Monika Raczkowska
Lodowce górskie i lądolody – Katarzyna Dworczak
⇒ Wpływ działalności człowieka na hydrosferę – Katarzyna Dworczak
Will i going to – czasy przyszłe – Sylwia Kowalska-Mandat
Food safety – bezpieczeństwo w zakresie przechowywania i przygotowywania żywności – Sylwia Kowalska-Mandat
Alkohole monohydroksylowe – Dominika Grycz
Sole – Dominika Grycz
Zmiany w przemyśle na świecie – Marcin Niedzielski
Rewitalizacja – Marcin Niedzielski

Przykłady dobrych praktyk- pomocne strony i narzędzia np.:
– Wordwall – twórz lepsze narzędzia w krótkim czasie;
– Nieszablonowe narzędzia TIK na kreatywne lekcje –Superbelfrzy RP;
– Genially;
– Kahoot;
– Nawiązanie współpracy  i wymiana doświadczeń w grupie Facebook- międzyszkolna  Sieć Współpracy – Program Aktywna Tablica;
– Linki.tablica.net.pl;
– Cassflow- chmurowe oprogramowanie  do prowadzenia lekcji;


 

Konferencje i szkolenia z zakresu stosowania TIK w ramach nauczania

termin

Szkolenie / konferencja

uczestnicy

styczeń – marzec 2023r.;

szkolenie Rady Pedagogicznej z monitora interaktywnego – prowadzący Marcin Niedzielski

Rada Pedagogiczna

19.01.2023r.

Edukacja na czasie. Technologia. Wyzwania w codziennej pracy – jak wykorzystujemy technologię na  co dzień

 

Sylwia Kowalska-Mandat

14.06.2023r.

konferencja dla nauczycieli z województwa wielkopolskiego pt. „Wielkopolska – walka i opór” zorganizowana przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych; W projekcie została opracowana, przez specjalistów w swoich dziedzinach – historyków, nauczycieli i metodyków, lekcja multimedialna

 

AgnieszkaWojtkowiak-Kochańska

Michał Walkowiak

19.06.2023r.

Cassflow- chmurowe oprogramowanie  do prowadzenia lekcji

A.Wojtkowiak-Kochańska , Katarzyna Dworczak, Marcin Niedzielski, Monika Raczkowska, Dominka Grycz.


 

Galeria zdjęć


 


 

Wnioski

Wnioski ze sprawozdania do organu prowadzącego

 1/ Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie  nauczycieli w proces  nauczania i uczniów w proces uczenia się:
Doposażenie szkoły w monitory interaktywne w ramach Programu  umożliwiło  szersze wykorzystanie TIK i przyczyniło się do zmiany  metod pracy z form podających na aktywizujące. Monitory interaktywne   umożliwiły nauczycielom  m.in. prezentację własnych materiałów, korzystanie z e-podręczników i platform edukacyjnych. Nauczyciele mogli wykazać się kreatywnością i innowacyjnością, dzięki temu uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach .Chętnie czytali teksty wykorzystaniem monitora, rozwiązywali zadania matematyczne, chemiczne, dzięki programom multimedialnym, grom dydaktycznym, filmom edukacyjnym, częściej angażowali się na zajęciach edukacyjnych. Warto zwrócić uwagę, ze nawet uczniowie słabsi  chętniej uczestniczyli  w lekcjach, podczas których  mogli uczyć się z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, a dzięki temu  szybciej przyswoili i utrwalili  trudniejsze zagadnienia. Wszyscy uczniowie  korzystający na zajęciach z monitora interaktywnego, poszerzyli i wzbogacili swoją wiedzę ,utrwalili  poznane wiadomości i umiejętności, jednocześnie podnieśli  swoje kompetencje  w zakresie użycia TIK. Podsumowując należy zaznaczyć, szersze wykorzystanie TIK  przyczyniło się do upowszechnienia  interaktywnych metod pracy  na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomogło  proces kształcenia kompetencji informatycznych, zainicjowało  wewnątrzszkolną i międzyszkolną współpracę nauczycieli .Nowoczesne technologie   zwiększyły też  motywację  nauczycieli i uczniów  oraz zapewniły nowe doświadczenia w procesie  edukacji.
2/ Charakterystyka problemów i barier w realizacji Programu
Na początku pewnym problemem w realizacji Programu był zróżnicowany poziom umiejętności  nauczycieli oraz uczniów w pracy z wykorzystaniem monitora interaktywnego. W miarę pracy z technologią  i nabierania doświadczenia  oraz umiejętności  w obsłudze  monitorów interaktywnych  praca stawała się coraz sprawniejsza i wydajniejsza.
Podczas realizacji Programu problemem okazała się  nieefektywna wewnątrzszkolna sieć bezprzewodowej propagacji sygnału internetowego. Zmienna siła sygnału internetowego utrudniała korzystanie z monitorów.
3/ Ocena stopnia realizacji przez szkołę  zadań wynikających  z udziału w Programie
Szkoła w roku szkolnym 2022/2023 zrealizowała  wszystkie zadania wynikające z Programu Aktywna Tablica – edycja 2022;
4/ Wnioski i propozycje  do dalszych edycji realizacji Programu
Warto zadbać o zwiększenie liczby dostępnych monitorów interaktywnych;
– Niezbędne dla pełnego wykorzystania możliwości sprzętu jest zapewnienie dostępu do szybkiego i stabilnego Internetu;
– Kontynuować dobrą praktykę dzielenia się doświadczeniami pomiędzy nauczycielami różnych szkół;
– Rozszerzać ofertę kursów i szkoleń w zakresie TIK.


 

Skip to content