Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

WSTĘP

Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie  o nazwie https://www.zse.leszno.pl/

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 20 stycznia 2016r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 stycznia 2021r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 22 stycznia 2021r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
1. Możliwość zmiany kontrastu
2. Możliwość powiększania liter na stronie

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej sekretariat@zse.leszno.pl   Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu 065 529 24 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
koordynator: Grzegorz Urbaniak

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowe. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkół Ekonomicznych odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie znajduje się przy ulicy Poniatowskiego 2 i korzysta z dwóch budynków

Budynek główny (A):
1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada siedem wejść. Wejście główne (nr 1) znajduje się od ulicy Poniatowskiego oraz wejścia boczne: nr 2 i wejście boczne nr 3 i nr 4 (od strony boiska), wejście nr 4 od strony zachodniej (wejście do pracowni technologicznych), wejście nr 5 prowadzące do pracowni symulacyjnych oraz wejście nr 6,  prowadzące do administracji szkoły. Tylko wejście nr 3  umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu za pomocą podjazdu.

Budynek jest wielokondygnacyjny, ale przemieszczanie się na wózku inwalidzkim możliwe jest dzięki windzie osobowej.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Jedna z toalet  jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Jedno z wejść (nr 3) wyposażone jest w pochylnię do poruszania się na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się winda osobowa.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Pawilon (B):

1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Do budynku prowadzi jedno wejście, niedostępne osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

 

Oświadczenie sporządzono: 22 stycznia 2021r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno
adres e-mail: sekretariat@zse.leszno.pl
nr tel.:  065 529 24 07 (centrala),

Skip to content